چیزی برای زندگی

هر انسان نمونه، باید در زندگی چیزی داشته باشد که بدون آن نتواند زندگی کند و به آن، بیشتر از هوائی که استنشاق می کند نیازمند باشد و فقدان آن، اساس وجود او را درهم بریزد و همه ی زندگی او را تهی از معنی و مفهوم نماید!.

/ 0 نظر / 17 بازدید