قانون معنویّت

بدون آگاهی از قانون معنویت نمیتوان در بازی زندگی برنده شد و پیروز بود و عهد عتیق و عهد جدید، با وضوحی شگفت انگیز قواعد این بازی را بیان میکنند. زندگی، بازی بزرگ دادو ستد است. زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد یعنی هر آنچه از آدمی در سخن یا عمل آشکار شود یا بروز کند به خود او باز خواهد گشت و هر چه بدهد باز خواهد گرفت. اگر نفرت بورزد، نفرت به او باز خواهد آمد و اگر عشق ببخشد، عشق خواهد ستاند. اگر انتقاد کند، از او انتقاد خواهد شد و ... هر آنچه آدمی در خیال خود تصویر کند – دیر یا زود – در زندگیش نمایان میشود.  اسکاول شین

ویندوز بازی خورها Gamers

/ 0 نظر / 16 بازدید